• yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101550107617.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101550229180.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101550432617.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101550572773.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101551241836.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101551401836.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101551560898.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101552219180.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101552410898.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101552593867.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101553143086.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101553316836.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101553477305.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101554220586.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101554461680.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101555044492.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301101555212617.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301161045511718.jpg

 • yuanshuiadmin/uploadfiles/201301161046310000.jpg

商场终端效果及现场部分作品

 

设计单位 :青岛千和展览

设计地点 :青岛

设计用途 :商场

设计时间:2011

 

商场终端效果及现场--商场货柜,堆头,端架,拱门,活动等